Nota prawna

Uwagi ogólne

Integrated Solutions sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (01-230) przy ulicy Skierniewickiej 10a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385043, REGON 142924560, NIP 525-25-06-859, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 20 473 000,00 zł (zwana dalej: IS) prowadzi i administruje serwis internetowy pod adresem www.I-S.com.pl (Serwis), udostępniany osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, IS prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. IS nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. IS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem informacji opublikowanych w Serwisie. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu. IS przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez IS terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, które nie należą do IS. IS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych witryn w zakresie prywatności.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z IS.  

Znaki towarowe

O ile na stronie internetowej nie wskazano inaczej, wyświetlane znaki, logo firmowe i emblematy są znakami towarowymi IS. Użytkowanie tych znaków przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z IS stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 119, poz.1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.). Ochrona prywatnościW celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Użytkownikowi Serwisu, w każdej chwili, przysługuje prawo do weryfikacji i zmiany danych osobowych, a także do cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

Przetwarzane dane

  W związku z prowadzeniem Serwisu, IS zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

  • imię i nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail przesyłane do IS przez Użytkowników Serwisu; IS umieszcza te adresy na tzw. liście mailingowej IS i przetwarza powyższe dane w celu przesyłania na nie informacji o usługach, produktach IS i samej IS;

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do IS, IS uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. IS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym, mogą być przetwarzane przez IS po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody – dla celów marketingu towarów i usług IS oraz towarów i usług innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zakres udostępniania i wykorzystywania danychIS nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że:

  • za zgodą podmiotu danych,
  • wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
  • dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów IS, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

IS zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:

  • monitorowania ruchu w Serwisie,
  • monitorowania oglądalności Serwisu.

 

Polityka dotycząca plików Cookies

  Serwis nie przetwarza w sposób zautomatyzowany żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookie to mały plik tekstowy, przechowywany przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika, zawierający informacje w zakresie korzystania przez użytkownika z tej strony. Cookies służą dostosowaniu strony internetowej do potrzeb użytkownika, w tym do ułatwienia wyszukiwania a także w celach statystycznych. Niektóre z funkcjonalności Serwisu wykorzystują pliki cookies. Cookies używane w Serwisie nie przetwarzają danych osobowych, służą jedynie do celów statystycznych. IS nie używa cookies do działań marketingowych lub reklamowych. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik Serwisu zgadza się na zamieszczanie plików cookies na jego urządzeniu. Użytkownik Serwisu może odmówić wykorzystania plików cookies, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w przeglądarce internetowej. IS nie ponosi odpowiedzialności za politykę ws. plików cookies, obowiązującą w serwisach internetowych, do których linki znajdują się w Serwisie lub do których odwołuje się Serwis.

Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@integratedsolutions.pl